​​​​​​​KULI 在线学习视频​​​​​​​


观看和学习


欢迎观看我们的视频以了解更多关于 KULI 的信息

请登录观看视频


我们的视频

 • KULI 示例介绍

 •  KULI 基础 – 元件和功能

 •  KULI 基础 – 卡车冷却系统示例

 •  KULI 基础 – 元件和功能2

 •  KULI 基础 – 乘用车示例

 •  基于KULI FMU的耦合计算

 •  不同配置的变化

 •  仿真模型的优化

 •  KULI 15 发布通知

 •  KULI 16 发布通知

 •  KULI 17 发布通知


寻找更多?

KULI 专家讲座​​​​​​​

KULI hvac简介​​​​​​​

KULI lab 使用介绍​​​​​​​